We've detected that the default language of your webbrowser is not the same as our website. You can translate our website by choosing your preferred language from the dropdown.
+31 (0)24 377 34 95
info@wibeco.nl

Standaard huurcontract

Huurdernr:…………

Huurovereenkomst woonruimte –

De ondergetekende Wibeco Vastgoed bv gevestigd te Heyendaalseweg 121 6525 AJ NIJMEGEN, hierna te noemen -VERHUURDER-

En …………………. geboren te ……………… op ……………………wonende te ………………………, hierna te noemen de -HUURDER-

verklaren te sluiten een overeenkomst van verhuur en huur van de navolgende inhoud:

 1. Verhuurder verhuurt aan huurder, gelijk huurder in huur aanneemt kamer(s):

………………………………………………………

Uitsluitend bestemd om te worden gebruikt als woonruimte. Er dient domicilie genomen te worden in het gehuurde.

 1. Deze overeenkomst* van verhuur en huur wordt aangegaan voor 1 jaar, ingaande op ……………. lopende tot en met…………………….. Tijdens deze periode kunnen partijen deze overeenkomst niet door opzegging tussentijds beëindigen. Indien na ommekomst van één jaar geen opzegging plaatsvindt, dan wordt deze overeenkomst voor onbepaalde tijd voortgezet. Bij beëindiging van de overeenkomst door opzegging dient een opzegtermijn van tenminste 1 kalendermaand in acht te worden genomen. Opzegging kan slechts plaatsvinden uiterlijk aan het einde van een (kalender)maand. Ingeval huurder, in strijd met deze bepaling, niettemin de huurovereenkomst opzegt en het gehuurde ontruimt tegen een datum die is gelegen vóór de overeengekomen huurperiode van één jaar, is huurder aan verhuurder een gefixeerde boete verschuldigd van € 25,00 voor iedere maand dat de huurovereenkomst (feitelijk) korter duurt dan de overeengekomen periode. Huur over de resterende maanden is dan niet meer verschuldigd.
 1. De (kale)huurprijs zal voor het eerst op …………………. en vervolgens jaarlijks worden gewijzigd met een percentage dat gelijk is aan het op de ingangsdatum van die wijziging wettelijk toegestane percentage zoals dat jaarlijks door het Ministerie van VROM wordt vastgesteld.
 1. Door huurder is verschuldigd per maand:

Kale huurprijs

……

Voorschot servicekosten

……

Totaal

……

 1. In de bijlage treft u een specificatie aan van onder punt 4 bedoelde service- en overige kosten.

6. De periodieke betaling ad. € …………. zal steeds worden betaald zonder enige korting of schuldvergelijking. De eerste maal op …………. en vervolgens op de eerste van iedere maand bij vooruitbetaling.

 1. Waarborgsom

 1. Huurder zal bij ondertekening van dit contract in handen van verhuurder stellen een waarborgsom ter grootte van 1,5 x de geldende huurprijs inclusief servicekosten.

Waarborg

………

betaald

..…….

Nog te betalen

………

OVER DE WAARBORGSOM WORDT GEEN RENTE VERGOED.

b) Deze waarborgsom dient tot zekerheid voor al hetgeen huurder, ingevolge dit contract, of een eventuele verlenging hiervan (eventueel ten laste van huurder komende schadevergoedingen) aan verhuurder of diens rechtverkrijgende(n) verschuldigd zal worden.

c) De waarborgsom mag, tijdens de looptijd en/of na opzegging, nimmer door de huurder worden verrekend met huur en/of openstaande bedragen voortvloeiend uit deze overeenkomst.

d) Na het einde van de huur, de ontruiming en de oplevering, zal de verhuurder, zo spoedig mogelijk, het bedrag zijner vorderingen moeten vaststellen en -voor zover mogelijk- na verrekening daarvan met de waarborgsom, het restant van de waarborgsom aan huurder moeten afdragen. Voor eventueel saldo ten gunste van verhuurder blijft huurder ten volle aansprakelijk. Van de waarborgsom wordt een laatste voorschot servicekosten ingehouden, dit voorschot wordt gereserveerd voor de eindafrekening servicekosten.

 1. Handel en/of gebruik van verdovende middelen is niet toegestaan.

 2. Huisdieren zijn niet toegestaan.

 3. Indien huurder in verzuim is met enige verplichting voortvloeiende uit deze huurovereenkomst, dan is huurder gehouden de buitengerechtelijke incassokosten, met een minimum van € 115,00 aan verhuurder te voldoen.

 4. Onderhuur is slechts na toestemming van de verhuurder en onder beperkte voorwaarden mogelijk.

 5. Huurder is gehouden om de maandelijkse betalingsverplichting als volgt uit artikel 4 van deze overeenkomst, bij automatische incasso te doen geschieden.

 6. Verhuurder is niet aansprakelijk voor de schade en het derven van het huurgenot die huurder lijdt dan wel voor schade aan zaken, toebehorende aan de huurder als gevolg van zichtbare en/of onzichtbare gebreken aan het gehuurde behoudens voor zover er sprake is van ernstige nalatigheid of grove schuld aan de zijde van de verhuurder.

 7. Huurder is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een inboedelverzekering voor de kamer.

 8. Bij eventuele geschillen dient de rechtsgang plaats te vinden in Nijmegen.

Aldus overeengekomen en in tweevoud getekend te Nijmegen, ………………………

IBAN: NL31RABO0105127612 BIC: RABONL2U TEL: 024-3773495 MAIL: info@wibeco.nl

VERHUURDER: HUURDER:

Specificatie voorschot servicekosten en heffingen, behorende bij huurovereenkomst ………..

Servicekosten en heffingen per maand**

Gas variabel 65%

Gas vast 35%

Elektra

Water

Kabelaansluiting

Brandpreventie

Onderhoud cv

Kleine herstellingen en materialen

Afschrijving stoffering openbaar gedeelte

Onderhoud tuin

Afzuigkap gemeenschappelijk

Kooktoestel gemeenschappelijk

Gebruik wasmachine en droger

Afschrijving warm watervoorziening

Ontstoppingen

Onvoorzien

Service kosten

Administratiekosten gas 2%

Administratiekosten algemeen 5%

Afvalstoffenheffing

Onroerendzaakbelasting gebruiker

Rioolrecht

Zuiveringslasten

Administratiekosten heffingen 5%

* Zie algemene huurvoorwaarden. Met het tekenen van dit contract gaat u akkoord met deze voorwaarden.

** Jaarlijks wordt de afrekening servicekosten gemaakt, waarbij het verschil tussen het betaalde voorschot en het jaarverbruik wordt vastgesteld. Dit verschil dient te worden afgerekend en indien nodig wordt het voorschot aangepast.

Bij storingen kunt u mailen naar storing@wibeco.nl

Verhuurder: Huurder:

Volg ons op Social Media!

Woonruimtes, handige tips en meer in jouw mailbox!